جایگزین زیرکن (FP113)

جایگزین زیر کن

FP113

  • پودری
  • سفید رنگ
  • مورد مصرف در صنایع کاشی و سرامیک
درصد وزنی اکسید
53.2 SiO₂
20.4 CaO
9.8 ZnO
5.1 SrO
3.5 MgO
2.5 Al₂O₃
1.5 ZrO₂
1.0 Na₂O + K₂O
1.0 La + Sc
1.0 Ti
0.5> Fe₂O₃
0.5> L.O.I
0.77 10-7  *α