سیلیکات استرانسیم (FP145)

سیلیکات استرانسیم

FP145

  • پودری
  • سفید رنگ
  • مورد مصرف در صنایع کاشی و سرامیک
درصد وزنیاکسید
34.5SrO
55SiO₂
4CaO
1Al₂O₃
0.2BaO
0.8MgO
2.5Na₂O
0.2K₂O
0.3>Fe₂O₃