سیلیکات باریم (FP155)

سیلیکات باریم

FP155

  • پودری
  • سفید رنگ
  • مورد مصرف در صنایع کاشی و سرامیک

درصد وزنی

اکسید

3.13

SrO

42.85

SiO₂

0.95

LOI

5.83

Al₂O₃

40.16

BaO

0.48

MgO

1.65

Na₂O

1.35

K₂O

0.30

Fe₂O₃

1.54

CaO

1.65

SO₃