خدمات آزمایشگاهی

در این شرکت خدمات آزمایشگاهی متنوعی در حوزه مواد و متالورژی و معدن ارایه می‌شود. تجهیزات آزمایشگاهی موجود به شرح زیر است: