خدمات

طی ســال‌های اخیر انتظارات گسترده‌ای در خصوص تعامل و ارتباط فعالیت‌های پژوهشــی با نیازها و اولویت‌های کشور مطرح شده است. خوشبختانه در این راستا دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نیز اقدامات مناسبی را آغاز کرده‌اند و برنامه‌ها و الگوهای مفیدی در جهت توسعه قراداد‌های صنعتی، بهبود دوره‌های کارآموزی، اشتغال فارغ التحصیلان، کمک به رفع چالش‌های ملی و موارد مشابه تعریف و اجرا شده است.

با توجه به اهمیت نقش صنعت در حل بهبود این شرایط و ایفای مسئولیت در رفع چالش‌های موجود، فراپویان ایساتیس نیز تلاش می‌کند هر چه بهتر این رسالت را به انجام رساند. از این رو آماده خدمت رسانی به صنعتگران، دانشگاهیان و پژوهشگران عزیز در سه محور مشاوره، آزمایشگاه و آموزش می‌باشد.