20+
مشتری

20+
اشتغال‌زایی مستقیم

100+
اشتغال‌زایی غیرمستقیم