جایگزین اکسید روی (FP55)

جایگزین اکسید روی

FP55

  • پودری
  • سفید رنگ
  • مورد مصرف در صنایع کاشی و سرامیک
درصد وزنیاکسید
70.8SrO
10.8SiO₂
7.02CdO
1.07Al₂O₃
1.02ZnO
1.06PbO
1.04BaO
2.12CaO
0.2MgO
0.5Na₂O
0.5K₂O
0.65P₂O5
0.2Sb₂O₃
0.1Fe₂O₃
0.4SO₃
0.01La&lu
0.01Cl
3L.O.I