کربنات استرانسیم (FP110)

کربنات استرانسیم

FP110

کربنات استرانسیم

  • پودری
  • صورتی و سفید رنگ
  • گرید 85% و 98%
  • مورد مصرف در لعاب‌سازی

گرید 85%

درصد وزنی

اکسید

61

SrO

3

SiO₂

3

CaO

0.15

Al₂O₃

1.2

BaO

0.8

MgO

0.5

Na₂O

0.2

K₂O

0.2>

Fe₂O₃

30

L.O.I

گرید 98%

درصد وزنی

اکسید

68.6

SrO

0.5

SiO₂

0.3

CaO

0.1

Al₂O₃

0.8

BaO

0.2

MgO

0.1

Na₂O

0.1

K₂O

0.1>

Fe₂O₃

29.3

L.O.I